به دلیل بالا بودن میل ترکیبی هیدروکسید پتاسیم دارای آب، در آزمایشگاه ها از آن به عنوان نم گیر یا این که ماده خشک کننده استعمال می کنند، به همین مفهوم که رطوبت را در مجاورت اساسی هوا جذب کرده و تشکیل محلولی را می دهد که گرفتن مجدد آب از آن فراوان طاقت فرسا است. هیدروکسید پتاسیم جامد اساسی رطوبت بالا است، به همین معنی که مولکول های آب را از محیط اطراف جذب کرده و نگه می داراست و آن را به یک خشک کننده آزمایشگاهی (عامل خشک کننده) اثرگذار تبدیل می کند. به شدت جاذب رطوبت است. اشتعال: هیدروکسید پتاسیم غیر قابل اشتعال است ولی در رخ تماس حیاتی آب یا این که رطوبت موجب اشتعال، مواد قابل اشتعال میشود. مواد قابل اشتعال از مجاورت اصلی واکنش پتاسیم هیدروکسید دارای کوپریک نیترات نشتی به دور شود. بلعیدن پتاسیم هیدروکسید باعث مسمومیت شدید می شود.در طبقه بندی ارائه شده از سوی تاکسی دربین المللی تحقیقات سرطان، پتاس به تیتر ماده ای سرطان زا شناخته نمی شود. این ماده کاربردهای بخش اعظمی در صنعت و کشاورزی دارد. پتاسیم هیدروکسید یا این که هیدروکسید پتاس، کاربردهای زیادی در صنایع متعدد دارد. واکنش های شیمیایی، ظواهر فیزیکی به صورت جامد و مایع و خوی آن‌ها کاملا مطابقت داراست که به آن‌ها امکان می دهد در موردها متعدد در کنار یکدیگر ایستادگی کنند. در سرانجام همین ماده به طور معمول حاوی مقادیر متفاوت آب است. اکثر مثال های تجاری آن حدوداً 90٪ خالص و بقیه آب و کربناتها است. هیدروکسید پتاسیم محلول آبی به عنوان یک الکترولیت موجود در باتری های قلیایی مبتنی بر نیکل کادمیوم ، نیکل هیدروژن و دی اکسید منگنز بر روی است. پتاس در سنگهاي رسوبي آذرين، دگرگوني و به شکل محلول در آب درياها و شورابهها موجود است. از همین ماده در تولید صابون و مواد شوینده به کار گیری میشود.

ایندکسر