یا این که به تعبیروتفسیر دیگر؛چرا یوسف طلب سر گروهی کرد؟ پاسخ: یوسف،برای حمایت از ظالم همین مسئولیّت را نپذیرفت،بلکه به خواسته نجات مردمان از فشار دوران قحط سالی،به همین کار مبادرت نمود.یوسف هرگز حتّی یک کلمه تملّق هم نگفت. یوسف، زندان شهر را به آلودگی زندان شهوت ترجیح داد، خداوند نیز دعای او را مستجاب کرد و حیله و کید زنان را از او به دور نمود. اسم یوسف ۲۷ بار در قرآن آمده و سوره دوازدهم قرآن، به اسم اوست. بعد از آن پیراهن یوسف را اساسی خون دروغین آلوده کرده نزد پدر آورده شیون کنان گفتند: ما رفته بودیم اهمیت نیز مسابقه بگذاریم و یوسف را نزد توشه و بنه خویش نهاده بودیم، وقتى برگشتیم دیدیم گرگ او را خورده است و همین بلوز به خون آلوده و کثیف اوست. 9-رسیدن به حکومت و اقتدار در دنیا،منافاتی مهم نیکوکاری و ایمان و تقوا ندارد. در روایتی از امام رضا برعلیه السلام آمده است:یوسف علیه السلام در هفت سال اوّل،گندم ها را جمع آوری و ذخیره می کرد و در هفت سال دوم که قحطی آغاز شد،آنها را به تدریج و اهمیت دقّت در اختیار مردم،برای مصارف روزمره زندگی شان قرار می بخشید و حیاتی اعتنا و امانتداری،کشور مصر را از بدبختی نجات داد.یوسف در هفت سال دوره ی قحطی،هرگز با شکم سیر زندگی نکرد،تا مبادا گرسنگان را فراموش کند. سرکشی شهوت و عشق سوزانش به عصبانیت مبدل شد. اما عامل پر‌نور پروردگار (که در آیه شریفه فوق اشاره شد) که به صورت وحی و الهام بوده هست او را ازا بیمه عمر یوسف اسدی ین کار بازداشت. 12-نیکوکاران،علاوه بر بهره مند شدن از پاداش در حیات دنیا از جایزه های برتر اخروی نیز برخوردار خواهند شد. اتقان و مجموعه مستند بودن مطالب یکی دیگر از سیاستهاست که در نگارش مطالب باید رعایت شود. 13-اگر نیکوکار در همین جهان به پاداش و مقامی نرسید،نگران نباشد که در جای دیگر جبران می شود. و ما اینگونه به یوسف در آن سرزمین،مکنت وقدرت دادیم که در آن هر جا که خواهد قرار گیرد(وتصرّف کند.)ما عفو و بخشش خویش را بر هرکس که بخواهیم می رسانیم و جایزه نیکوکاران را ضایع نمی گردانیم.

ایندکسر