در آب و هوای سرد زمستان، برای تقلیل اختلاف دمای ورودی و خروجی آب به برج (برای معتدل ساختن دمای آب برگشتی به پروسس)، عبور هوا از در میان قسمت مرطوب را انقطاع نموده و برج را بصورت یک برج خنک کننده خشک تبدیل کرد. از طرف دیگر می توان تحت فن، یک مانع بصورت یک در تعبیه نمود که میتوان از آن در آب و هوای گرم (که نصیب خشک برج مشکلی برای کارکرد نیروگاهی ساخت می کند)، به جهت ارتقا دمای گوشه و کنار استفاده کرد. بعلاوه تبخیر را می توان توسط یک در اختیار گرفتن کننده که جریان هوا را از فی مابین قسمت مرطوب تهیه میکند، تغییر و تحول داد. یک افشانک هوا که اهمیت بخار فعالیت میکند، با بیرون کردن هوا و سایر گازهای غیرقابل تراکم، به برقراری خلا کمک مینماید. این در حالیست که جریان دوم به طور معمول اشباع می باشد و به این ترتیب مخلوط هوای که برج را رخنه میکند، تحت اشباع می باشد . در رابطه دارای عملکرد کولینگ تاور مطوب باید گفت که آب گرم پروسس از قسمت فوقانی برج وارد لولههای پره دار شده و ضمن عبور پیچ در پیچ از لولهها، بخش خشک را شکاف کرده و پایین اثر نیروی کشش از در میان آکنهها در نصیب مرطوبریال به حوضچه آب سرد انواع رشته برج خنک کننده میریزد. این دو جریان بهم پیوسته، قبل از شکاف برج، در باطن آن مختلط میشود؛ چونکه اولی جریان بصورت خشک گرم شده و حتی خشکتر از هوای محیط میگردد. ولی برجهای خنک کننده خشک، ایراداتی را بر کارکرد و عملکرد نیروگاه، بخصوص در مواقع گرم شدن هوای محیط، تحمیل میکنند! اصول کارایی خنک کنندگی چیلر تراکمی به همین صورت میباشد که سیالی که در کمپرسور چیلر متراکم شده وارد کندانسور می شود. ولی طریق عملکرد دقیق همین گونه به چه شکلی است؟ برج های خنک کننده بر مبنا روش عکس العمل جریان هوا در دو دسته جریان هوای متقاطع و جریان هوای مخالف مدل بندی می شوند. همچنین به لحاظ بررسی کالا پوشش بدنه می بایست گفت که برج خنک کننده فایبرگلاس، دسته چوبی و البته فلزی، مهمترین گونه بندی های موجود در بازار میباشند. مخلوط همین دو الیاف در ایجاد قطعات بدنه سبب ارتقاء مقاومت نهایی بنا کامپوزیتی میشود. ترکیب شده و کم قلیل آلوده می شود که می بایست گندزدایی دوره ای شود. چنانچه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم طراحی برج خنک کننده pdf لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر