“توضیح داده شده توسط KHN”: نگرانی مصرف کنندگان در مورد واکسن Covid


از جانب آرتور آلن و جولی اپلبی و تارنا لوفتون

12 مارس 2021منبع: jonob-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>