28 ـ صادر کننده: شخص حقیقی یا حقوقی یا این که نمایندگی قانونی آن­ها که مهم رعایت قوانین، مقررات جاری، آییننامه و دستورالعمل­های ابلاغی نسبت به صادرات تجهیزات پزشکی مبادرت می­نمایند. 31ـ پروانه : مجوزی می باشد که اداره کل مطابق آییننامه و بر اساس دستورالعمل­های ابلاغی برای عمل متقاضی در حیطه­های مربوط به ساخت، ورود، ترخیص، توزیع، عرضه، مسئول فنّی، صادرات، سرویس ها پس از فروش، کنترل کیفی، مشاوره خدمات و آموزش پس از تشکیل شناسنامه به جهت مورد قضیه معلوم و مدت زمانه مشخص بوسیله اداره کل صادر و تمدید می­گردد. تبصره2: دارنده پروانه صاحبان کلام پزشکی، در محل فعالیت مربوطه تمامی مسئولیت­های مسئول فنّی را عهده­دار است. آن‌ها یکی از از بزرگترین ارائه دهندگان محصولات و خدمات به جهت اشخاص در گیر به نارسایی مزمن تمامی میباشند و همچنین یک کانال جهانی حساس حدود 4000 کلینیک دیالیز را ارائه می دهند. فروش اینترنتی کالای طبی و درمانی اصلی اعتنا به آلرژی هایی که افراد در زمانه خرید دارا هستند در وهله نخستین احتمالا یه خرده دشوار باشد. 30ـ خدمات پس از فروش: تیم اقدامات و تعهداتی مانند تحویل، نصب، آزمون­ های پذیرش، راه­اندازی، آموزش، وارانتی و گارانتی که توسط تولیدکننده، واردکننده یا این که نماینده رسمی آن­ها و اشخاص حقوقی مجاز طبق دستورالعمل­های ابلاغی مهم رعایت اصول ایمنی عملکرد، اعمال می­گردد. تبصره1: مسئولیت درستی همگی سندها و مدارک ارائه شده به اداره کل و مسئولیت احراز، اثبات و استمرار انطباق کلیدی الزامات قانونی و نظارت علمی و فنّی بر حسن اجرای مفاد همین آیین­نامه و دستورالعمل­های ابلاغی و سایر قوانین و مقررات در واحدهای مربوطه بر عهده مسئول فنّی است. ماده13ـ مؤسسات پزشکی یا این که واحدهای تولیدی، وارداتی، توزیعی و یا عرضه­کننده تجهیزات طبابت به منظور انجام فعالیت­های خویش موظف به معرفی مسئول فنی حیاتی تخصص دارای ارتباط دارای آن حیطه می­باشند. 27ـ عرضهکننده: همه کسانی که اقدام به تنظیم تجهیزات پزشکی، بهصورت مستقیم، از تأمینکننده یا توزیعکننده نموده و مطابق دستورالعمل­های ابلاغی مجاز به فروش و عرضه آن می­باشند. منزله تهیه و عرضه کالای قاچاق و غیرقانونی خواهد بود. تکمیل مدارک و تشکیل شناسنامه به منزله تأیید کیفی و تصویب تجهیزات پزشکی نمی­باشد. ماده11ـ درج آیین­نامه، ضوابط و راهبرد و بخشنامه­ها، مصوبات کمیته فنّی و هیأت بدوی و مکاتبات در سامانه­های الکترونیکی و پورتال اداره تمام و یا از طرز سیستم اتوماسیون اداری به منزله تجهیزات پزشکی فانی ابلاغ می­باشد.

ایندکسر