2. شرکت مختلط سهامی: شرکتی است که زیر اسم مخصوصی در میان یک توده شرکای سهامی و 1 یا این که یک سری نفر شریک ضمانت کننده تشکیل می شود. چون دستکم تعداد شرکا برای تصویب کمپانی با مسئولیت محدود ۲ نفر و کمپانی سهامی یگانه و عام ۳ نفر است. به جهت تعیین نوع شرکت گزینه نیاز، شما باید به تحلیل وضعیت و اهدافتان بپردازید. متخصصین ما می توانند رزومه مهاجرتی شما را به نحو مطلوبی ارتقا دهند و در صورت عدم دریافت ویزا می توانید وجه خویش را از موسسه باز پس گیرید. در ورژن اساسنامه کل صفحه ها آن توسط مؤسسين امضاء مي گردد و در شکل جلسه مجمع عمومي مؤسسين مديران و صاحبان امضاء مجاز تعيين مي گردد. 3) دو ورژن شکل جلسهي مجمع عمومي مؤسسين که به امضاي سهامداران و بازرسين رسيده باشد. 2) دو جلد پایه نامهي شرکت و امضاء ذيل کل صفحه ها آن به وسیله کليهي سهامداران. 4) دو نسخه صورت جلسهي هيأت مديره که به امضاي مديران چکیده مجمع، رسيده باشد. براي تصویب کمپانی علم بنيان بايد کليه دیتاها مربوط به سهامداران و اعضاي هيأت مديره و رزومه شرکت و دیتاها اشخاص باطن سازمان مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص شود که آيا شامل کمپانی علم بنيان مي شوند يا خير. حضور اعضاي هيأت علمي در شرکتها مي تواند امداد شاياني براي ارزيابي شرکت علم بنيان کند. از مهمترین موقعیت تصویب شرکت در عمان پرداخت همه هزینهها و ارائه رسید آن‌ها همراه ثبت کمپانی در میان المللی اهمیت مدارک است. 6) ارائه ي گواهي پرداخت دستکم درصد سرمايه، در شرکتهاي سرمايه از بانکي که حساب شرکت در حالِ تأسيس در آن جا باز شده است. شما مجاز میباشید ۵ نام کمپانی را به ترتیب حق تقدم آیتم حیث خود در فرم وارد نمایید تا نهایتا یک عدد از آنان گزینش شود. در این مرحله که «نامهای درخواستی» اسم دارد، شما باید اسامی گزینه حیث خود را بدون ذکر کلمهی «شرکت» در ابتدای آنها وارد کنید. روز و ماه سال مالی خود را در این نصیب وارد نمایید و بعد از آن روزنامهی مؤسسه یا شرکت خویش را از لیست اسامی موجود انتخاب کنید. مدارک آیتم نياز دو ورژن تقاضانامه همراه حساس دو نسخه مبنا نامه و صورت جلسه مجمع عمومي مؤسسين، کپي برابر کلیدی اورجینال شناسنامه مؤسسين، تقاضانامه حاوي مشخصات نام، موضوع، تابعيت، مرکز، اسامي مؤسسين، تاريخ تشکيل مدير، يا مديران اشخاصي که در مؤسسه حق امضاء دارند، دارائي مؤسسه، نشانی شعبه و نام مدير يا مديران شعبه مي باشد که بوسیله مؤسسين امضاء مي شود. در کمپانی ها ی تعاونی مخلوط بوسیله مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود. 3. موضوعاتی که فارغ از نیاز به اخذ مجوز از سازمان ها و نهاد ها به ثبت می رسند. اما مؤسساتي که غرض از تشکيل آن جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاء خود نباشد، بايد از نيروي انتظامي مجوز دريافت نمايند. درصورتیکه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه ثبت کمپانی تبلیغاتی لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر