حتی چنانچه به زودی معالجه قطعی و یا واکسن پیشگیری کرونا ساخته و به کار گیری شود، تبعات آن در ذهن جوامع متفاوت از گزاره معماران و نظریهپردازان معماری و همچنین مصرفکنندگان معماری (معماری به مثابه کالا) و مخاطبان معماری (معماری به مثابه پیام) که همۀ مردماند، باقی خواهد ماند. امروزه حیاتی خانه­ها از بحران جهانی “در خانه ماندن” هویداست، به طوری که بیماری جدید کووید-١٩ سبب ساز خانه­نشین شدن همه قشرها از تمامی ملت­ها شده است، به نوعی که گفته می­شود تنها واکسن همین ویروس بوسیله معماران ساخته شده، به این معنی که خانه­ها. از آنجایی که بازار محصولات منزل هوشمند نسبتاً نو است، هنوز هیچ استاندارد خانه هوشمند مشخصی وجود ندارد. پاندمی­ای که یک تهدید است، حیاتی تطبیق ما دارای موقعیت تازه و استعمال از آن به جهت تغییر تحول مناسب، تبدیل به یک فرصت خواهد شد. کاری که به ما یاری می­کند تا خویش را به جهت آتی مهیا نماییم و بتوانیم آینده­ای مناسب را بر شالوده نیازهای تازه به وجود آمده بسازیم. همین رخداد سبب ساز پدید آمدن و چشم شدن مشکلات و نواقص زیادی در خانه­هایی که باید مداوم از آن­ها به کارگیری شود، شده است. نیازهایی که در هردوره از تاریخ به گونه­ای صحیح می بایست به آن­ها پاسخ بخشید تا بتوان بقا و پس از آن زندگی­ای باکیفیت را پدید آورد. در واقع هدف این پژوهش وصال به استعاره­ها و گفتمان­های بدیل برای آینده مسکن انسان و باز‌نگری لزوم دقت به فضای سبز و معماری سبز اهمیت اعتنا به شیوع بیماری کووید-١٩ می باشد تا بتوان مهم مدیریت صحیح آینده­ای واضح را چشم­انتظار بود. احتمالا بتوان پذیرفت معماری مهم سرپناه و «مسکن» آغاز شده است. همچنین فرضیه همین پژوهش مبتنی بر بودن رابطه میان بیماری کووید-١٩ و درختان و معماری سبز و تاثیر همین دو بر یکدیگر است. پس از تحلیل همین لایه­ها هم به این سرانجام دست یافتیم که گفتگو سرمایه­داری مهم­ترین دلیل حامی از شرایط حاضر منزل است که تاثیر زیادی نیز بر درختان و محیط زیست دارد. آخرین و جدیدترین بیماری همه­گیر، بیماری کووید-١٩ است که باعث قرنطینه خانگی به جهت حفظ سالمی شده است. بیماری کووید-۱۹ اولین و آخرین بیماریای نمیباشد که در اثر تراکم سکونت مراحل صعودی به خویش میگیرد. براساس تحقیقات tech news world ، حدود 60 درصداز ساختمان سازانی که قطعات اتوماسیون را در ساختمان های خویش پیاده سازی کرده اند، به جهت این امر کارشناس استخدام کرده اند . به جهت افرادی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی استعمال از خانه هوشمند شهابی ، شما احتمال دارد می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر