هیأت تحریریه پس از دریافت مقالات اقدام به تحلیل مقاله از لحاظ ساختاری و موضوعی می نماید و در‌حالتی که نوشته در باز‌نگری نخستین مورد تأیید باشد، برای داوری ارسال می شود. نامه به سردبیر حیاتی موضوعاتی مانند نقدی بر مقالات قبلی، نقد یا این که مرور كتابها، باز‌نگری یک مورد قضیه دارای ربط حیاتی علم ها پزشكی، گزارش و نقد گردهماییهای علم ها پزشكی، توضیح و بسط یک ایده و یا بازنمودن یک مسئله پیچیده میباشد و در آیتم نقد مقالات قبلی، باید حداکثر 3 ماه پس از تکثیر نوشته ارسال گردد. نویسندگان در درخواست چاپ مقاله ی خود به سردبیر دارای مسئولیت شوند تا گرفتن پاسخ نهایی، مقاله را برای نشریه ی ادواری دیگری ارسال ننمایند و این نوشته در هیچ کدام از مجلات داخلی و یا این که خارجی چاپ نشده باشد. قسمتی فارسی و انگلیسی این مقالات نباید از 100 کلمه تجاوز کند. 3. عاقبت گیری: بایستی به وضوح بیان گر سرانجام گیری با گزارش مورد و ارائه یک توضیح واضح از دارای و رابطه آنها، قابلیت تعمیم پذیری نتیجه های بدست آمده، راهنمایی به جهت ادامه تحقیق خود یا این که دیگران و در جمع ارایه آنچه که از همین تحقیق به دانش طولانی تر شده است. تجهیزات آیتم به کار گیری به طور تمام تفسیر دیتا شوند(کارخانه سازنده، مدل و جور و غیره)؛ به طوری که دیگران کار کشته باشند آیتم مشابهی را انجام دهند. همگی ستونها می بایست سرعنوان چکیدهای داشته باشند که دادههای موجود در آنها را توضیح میدهد. 10- درحال حاضر تقدیر و تشکر را بنویسید. برای حصول چنین شرایطی سالها زحمت کشیدهایم و اکنون شما دوستان عزیز میتوانید از ثمره تجربه غنی ما در راستا دریافت پذیرش و چاپ گونه های مقالات علمی پژوهشی مانند مقالات ISI، اسکوپوس و یا مقالات علمی پژوهشی داخلی در مجلات اعتبار حیاتی جايگاه بالا، بهره ببرید. پینوشتها را می توان بهصورت دستی یا اساسی سیستم پینوشت (Endnote) نرمافزار Word وارد کرد. طیف گسترده و جامعی از خدمات را برای شما تأمین کردهایم به طوری که چنانچه عضو هیئت علمی دانشگاه، دانشجوی مدت زمان ارشد یا دکتری، پژوهشگر و یا معلم دانشگاه باشید میتوانید نیازهای گوناگون خویش را از ما بخواهید. نحوۀ تهیه متعلقات متن (جدول، تصویر) و شیوه ارجاعدهی و تنظیم منابع را در ادامه ببینید. تمام کلمه ها اختصاري غير متعارف را زماني که براي بار اول به کارگیری ميگردد، به طور کامل در باطن متن تعريف شوند. 1. کاغذ اولیه بخشی انگلیسی هست شامل عنوان مقاله، اسم و نامخانوادگی نویسندگان ملازم کلیدی درج تمام وابستگی سازمانی (گروه-دانشکده-دانشگاه) و ادرس پست الکرونیکی و شماره تماس نویسنده مسئول مقاله. منتخب فارسی نوشته شامل ۱۵۰-۱۶۰ واژه باشد و در چهار گزاره به ترتیب مهم عناوین: حوزه (مقدمه)، معرفی بیمار، نتیجهگیری و کلمه ها اهمیت (حداقل ۳ و حداکثر ۷ واژه) سازماندهی دانلود مقاله وکالت ظاهری شود. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وبسایت دانلود نوشته غدیر.

ایندکسر