طی یک برنامه آزمایشی که در سال ۲۰۰۱ در دانش گاه آلبرتا در کانادا انجام شد، مشخص شوید اساسی کارگزاشتن کامپوزیت FRP در نصیب خارجی ساختمان سبب افزایش گنجایش حمل توشه دیوارهایی که در معرض نیروی فشاری بینصفحهای قرار میگیرند، میشود. در اولین کاربرد، میلههای FRP بهصورت عمودی به عمل گرفته میگردند تا دیوارهای ساختمان را در برابر نیروهای بینصفحهای مقاوم کنند؛ بهعبارتدیگر مقاومسازی خمشی ساخت میکند. در کاربرد دوم، میلههای FRP بهصورت افقی در مفاصل ساختمان کارگزاری میشود تا دیوارها را در برابر نیروهای باطن صفحهای مقاوم کند؛ بهعبارتدیگر مقاومسازی برشی تولید میکند. هم قابل کاربرد می باشد. از آن جایی که هیچ دو سازه ای شبیه هم نمی باشد همگی این طرح ها به شکل مخصوص به فرد تنظیم شده و می تواند به شما در پروژه مقاوم سازیتان امداد کند. در همین سال ها ، پژوهش های زیادی به منظور به کار گیری بهینه از همین مواد و همینطور گسترش کاربرد FRP در سازه ها و زیرساخت ها در حالت محیطی متعدد انجام شده هست که نتیجه آن پایه گذاری کردن آیین طومار های متفاوت در حوزه بهسازی و طراحی مقاوم سازی می باشد . و درنهایت سو‌مین کاربرد به مقاومسازی دیوارهای که تکیهگاه قابل قبولی به جهت تیرآهن نیستند، مربوط میشود. در آزمایش دیگری، سه کاربرد برای FRP بهمنظور مقاوم سازی ساختمان توصیف شد و نتیجه ها تجربی بهدستآمده از همین تحلیل ارائهشده است. در مقایسه کلیدی استفاده از تنگ ها و پیچ در پیچ فولادی، تکنیک محصور سازی اصلی استفاده از اف آر پی قابلیت و امکان همین را داراست که محصور شدگی را به رخ پیوسته به جهت کل مدت زمان عرضی ستون تامین کنند. از این رو هزینه مقاوم سازی اصلی الیاف FRP به گونه و میزان الیاف استعمال مقاوم سازی بنا های بتنی اساسی frp شده بستگی دارد.

ایندکسر