دعوا در آیتم تکنولوژی،اهمیّت ونقش آن در پرورش و پیشرفت اقتصادی امروزه یک عدد از مباحث مهم و با اقتصاد بینالملل و توسعهء اقتصادی هست و همین حقیقت که تکنولوژی در پروسه رویش اقتصادی نقش تعیین کنندهای دارد مورد شک و تردید هیچ کس نمیباشد و همگان بر آن تأکیدء میورزند. صنعتی کردن کلمه هست از قدرت یک جور از افراد برای تجدید ساختار همهء جانبهء اقتصادی و اجتماعی حیاتی به کارگیری از اتومبیل به خواسته افزایش فزایندهء توان فردی و سیر کاهندهء هزینه به قصد دستیابی به اهدافی که برایشان سودمند است. می بایست به این اورجینال اساسی اعتنا داشت که تکنولوژی به تنهایی قدرتمند به پرورش و توسعهء یک میهن نیست بلکه در صورتی که شرایط لازم به جهت به کارگیری آن و بخصوص رعایت تناسب ضروری از لحاظ تطابق اصلی محیطی که بایستی در آن به کار گرفته شود آماده نیاید بیتردید زیانهای آن بیش از منافعش خواهد بود.البته بایستی اعتنا داشت که الگوی توسعهء کشورهای توسعه و گسترش یافته اهمیت آنچه باید در کشورهای در هم اکنون بسط یافته حساس آنچه می بایست در کشورهای در حالا توسعه در حیث گرفته شود تماما متفاوت است.در یک مرز و بوم در هم اکنون گسترش در برنامهریزی توسعهء کلان،حذف فقر اجتماعی، تأمین دست کم نیازهای زندگی به جهت همه،ریشه کردن گرسنگی،همگانی،ساختن سواد آموزی و غیره میتواند جزو هدف ها با بسط باشد و لذا ابزار لازم به جهت رسیدن به این هدف ها نیز باید متناسب حیاتی آن تعیین گردد.باید بیشتر نمود که تکنولوژی در ایجاد جهانی زیاد پیچیده اهمیت مسائل متعدّد و نو دست داشته است؛مسائلی که هنگامی یا به هیچ عنوان وجود نداشته یا حل نشدنی بوده است.با همین مسائل(مانند در اختیار گرفتن آلودگی هوا)اغلب باید از روش کاربرد تکنولوژی یا این که توسعهء تکنولوژی تازه مقابله کرد.این بدان معنی میباشد که با چیزی به حل مشکلات پرداختهایم که خویش در وهلهء در آغاز منجر بروز مشکلات شده است. چرا کشورهای در حال بسط در عرصهء تکنولوژی عمدتا ناموفق بودهاند؟ بیشتر کشورهای در هم اکنون توسعه(معروف به عالم سوم)درصدد دستیابی به تکنولوژیهای روز دنیا میباشند اما تجربه نشان داده هست که عمدتا در دستیابی به تکنولوژی و انتقال تکنولوژی ناموفق یا از ضریب موفقیّت کمتری برخوردار بودهاند.از همین جا آشنایی قانونمندیها و علل ناکامی در توسعهء تکنولوژیکی،عومل مؤثر بر توسعهء تکنولوژی، چگونگی انتقال آن،ویژگیهای تکنولوژیهای مناسب،تعیین جور تکنولوژی،و ارائهء راهحلهای حیاتی در خصوص پرورش و توسعهء تکنولوژی در جوامع در حالا توسعه،ضرورت خود را نمایان میسازد.تحقیق حاضر در پی پاسخدهی به پرسشهایی می باشد که عمدتا کشورهای در اکنون توسعه و گسترش حساس آن مواجهاند. کشورهای در حال گسترش به چه نوع تکنولوژی (از لحاظ بعد،اندازه و نوع)احتیاج دارند؟ گسترش شامل تغییرات فرهنگی نیز میباشد البته نه هر تغییری در بخش تمدن جامعه،چرا که بسیاری از کارشناسان عقیده دارا هستند بسط به مضمون‌ نابود کردن هویّت فرهنگی نیست بلکه بر عکس در جهت نگهداری آن است.منظور از توسعهء فرهنگی تحوّل فرهنگ و تمدن از یک مرحله(دوران)به مرحلهء(دوران)دیگر هست که از روش افزایش مرحله سواد جامعه،ارتقا تراز فرهنگ وتمدن عمومی،افزایش تیراژ کتابها،روزنامهها، مجلات و غیره شناسایی میگردد. سوراخ کردن آهسته و تدریجی پوست سبب افرایش اخبار تکنولوژی برنامه نویسی عملکرد درمانی میشود. کشورهای کاهش گسترش یافته برای بقای خود به تیتر دولتهای ملّی باید نوترین دانش فنی را که به جهت بهرهبرداری از منابع آخری آن‌ها واجب میباشد به عمل گیرند امّا برای مهیا نمودن قابلیت فعّالیت و مشارکت اکثریّت مردمی که فقیر و بیسوادند در مراحل زندگی،ضروری است تکنولوژیهای وارداتی را نیز بهسازی کرد و افزایش بخشید.

ایندکسر