اتومبیلهای مدرسه های تنها در مواقع سوار و پیاده کردن شاگردان حق استعمال از علایم بصری ذکر شده در ماده ۵۲ را دارند. وسایل نقلیهی امدادی که مجاز به داشتن سوت خطر یا زنگ منحصر به فرد میباشند صرفا در مواردی که برای انجام مأموریتهای اصلی و فوری در حرکتند بایستی از آن ها به کار گیری نمایند. در صورتیکه خلاف کار از دریافت قبض جریمه پرهیز نماید قبض صادر شده به منزله بیان قانونی تلقی و ضمیمه سوابق نزد اداره هدایت و رانندگی مربوطه مراقبت میشود. در همین سطح مشخصات پلاک تصویب شده حساس دیتاها موجود وسایل نقلیه تطبیق داده شده و جریمه مربوطه ازمون ایین طومار کرونا صادر خواهد شد. همت کردیم تمام نکاتی را که از آزمون آنلاین آیین طومار باید بدانید را در همین نوشته جمعآوری کرده و ابلاغ کنیم تا به تمامی پرسشهای شما درباره این مسئله پاسخ دیتا و نگرانیتان را برطرف کنیم. تیم اجتماعی خبرگزاری فارس، بر شالوده ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سهم شهرداری تهران از وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در باطن محدوده شهر تهران به مقدار 60 % تعیین شده می باشد ولی این سهم به صدق پرداخت نمی شود و هربار مسوولان مدیر شهری در این حوزه گاه مندی های دارند. مأموران مسئول رویکرد مکلفند از عبور و مرور در برخی راهها که به واسطهی خرابی یا این که علل دیگر خطرناک میباشند تا تعمیر و از بین بردن علل خطر پرهیز به عمل آورند یا از حرکت برخی از وسایل نقلیه یا غیرمجهز به وسایل اضطراری ممانعت به فعالیت آورند. درهای هر وسیلهی نقلیه در اکنون حرکت باید کاملاً بسته باشد و باز کردن آن ها قبل از توقف کامل مجاز نیست. نصب بوقهای شیپوری: سوت بلبلی و به طور کلی هر مدل وسیلهی خبر ها صوتی اهمیت صدای ناهنجار و غیرعادی و همینطور زدن بوق ممتد یا غیرضروری یا این که مکرر و یا این که در محلهایی که همین فعالیت به وسیله علامتی منع شده ممنوع است. وجود همین تابلو به همین مضمون‌ هست که توقف لحظهای در همین مکانها اشکالی ندارد، ولی پارککردن طولانی مدت ممنوع است. در تقاطع در صورت نداشتن خط ایست در چه مسافت ای از چراغ راهنمایی توقف میکنیم؟ ۶- گذشتن از چراغ قرمز رنگ یا عدم رعایت علایم دیگر ایست منوط به همین که از سرعت وسیلهی نقلیه در این گونه محلها تا دستکم قابلیت و امکان کاسته ازمون ایین طومار اصلی شود.

ایندکسر