کارایی پرشر سوئیچ بخار، مهم بخار می باشد و پرشر سوئیچ های بخار بایستی امکان تحمل دمای بالا و رطوبت را داشته باشند. در بعضا از پکیج ها پرشرسوییچ آب وجود ندارد و به جای آن از اختلاف دمای در میان دو سنسور رفت و رجوع و برگشت مدار گرمایش جهت تشخیص کمبود آب در مدار بهره می گیرند . سویئچ فشار اهمیت هیزترزیس هست که یک محدوده دیفرانسیلی حول نقطه ست پوینت (نقطه تنظیمی) و به عنوان ددباند(deadband هنگامی که خروجی صفر است) شناخته می شود. پرشر سوئیچ دیفرانسیلی ممکن می باشد در درمقابل المان فیلتر جهت میزان گیری افت فشار، نشان دادن نیاز به تمیز کاری و جابه جایی باشد. به سرعت خراب می گردند. اختلاف در بین عدد ها قطع و وصل، برابر اساسی عدد DIFF می باشد. حالت کنتاکت های پرشر سوییچ در موقعی که آبی در سیستم نمیباشد و یا این که فشار آب کمتر از ۴/ ۰ بار هست به حالت جدا (.N.O) می باشد ، مادامی که فشار به بخش اعظم از توشه می برسد ، کنتاکت ها وصل شده و مدار برقرار می گردد . و زمانی که فشار به فشار تهیه شده برسد، فرمان الکتریکی را صادر می کند. جدا الکتریسیته الکتریکی کمپرسور گاز، رمانی که در مخازن به فشار تهیه شده برسد. تازمانیکه فشار درون دو محل ورود برابر باشد، هیچ اتفاقی صورت نمی دهد و به محض این‌که فشار در محل ورود فشار بالا بخش اعظم شود، دیافراگم به قسمت اندک فشار رفته و شفت و یا پیستون را به سمت سوئیچ حرکت می دهد و بدنبال آن سوئیچ هم سیگنال الکتریکی حتمی را به محل آیتم نظر صادر می کند. اتفاقات متمایز میتوانند سبب ساز شوند که فشار از حد مجاز بخش اعظم شود و سوییچ فشار بالا به عمل بیفتد. بعضا از مکانیزم های مرکزی مثل سوئیچ ضربه کوچک محکم و ناگهانی جهت اطمینان حاصل نمودن از عملکرد سرعت بالا کنتاکت سوئیچ به کار برده پرشر سوئیچ رشته پکیج می شود. سوئیچ هایی که به جهت بخش ها خطر آفرین همراه اهمیت گاز قابل اشتعال طراحی شده اند، جهت نگهداری و دوری از جرقه از احتراق گاز به کار برده می شوند. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم پرشر سوئیچ آب بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر