بوش و پیستون دو قطعه هستند که به صورت تیمی نقش خود را در موتور اتومبیل ایفا می کنند به همین برهان نام این دو قطعه در کنار نیز می آید. پس می بایست پیستونی به شدت پهن و بزرگ کلیدی شاتونی بلند داشته باشند تا بتوانند اقتدار فراوان زیادی را ایجاد نمایند . گزیده از میله اتصال که به پیستون متصل می شود ، انتهای کوچک نامیده می شود و انتهایی که به دور میل لنگ متصل می شود ، انتهای پهناور نامیده می piston 82 mm شود. زمانی که شاتون و بغل یاتاقان بیش از حد لق باشد، سربزرگ شاتون موجب شکستگی شاتون شود و زمانی سایش یاتاقان سربزرگ شاتون بیش از حد باشد سبب ساز انحراف شعاعی شاتون می گردد و لرزش و پیچشش که ایجاد می گردد سبب شکستن شاتون و موجب تولید ضرر و زیان زیادی به موتور می گردد و در صورتی که به موقع متوجه همین خلل نشود و خودرو را خاموش نکنید ممکن می باشد باعث شکسته شدن جداره سیلندر شود و نیاز باشد که کل گروه سیلندر و موتور ماشین ردوبدل شود، چونکه تعمیر سیلندر کاری هزینه متعددی دارد و فراوان پردردسر است و فقط به جهت زمانهایی که آسیب ناچیز باشد مطلوب میباشد وگر خیر ابدا همین عمل توصیه نمیشود، باز‌نگری و میزان گیری یاتاقان سر بزرگ شاتون در هر بار باز و بسته کردن موتور موجب تشخیص به موقع و پیشگیری از آن شود. این نقص‌ زمانی پیش میآید که مایع خنک کننده از واشر سرسیلندر نشت کرده باشد و مایع خنک کننده به درون گوشه و کنار احتراق وارد شود و همین موجب شکسته شدن آلومینیوم و ترک خوردن آن میشود، در زمانهای شدیدتر قابلیت و امکان دارد سبب ساز خوردگی لبه سرسیلندر و بخش مربوطه در سرسیلندر شود، درصورتیکه مایع نشت کرده کم باشد به رخ یک لکه سیاه ریز بر روی واشر سیلندر مشخص میشود. اصلی التماس سرویس از طرز رگلاژ، دیگر احتیاجی به مراجعه به تعمیرگاه بدون اطلاع از آشفتگی و یا بسته بودن آن نخواهید داشت. برای مثال در دو گونه خودرو اهمیت میزان پیستون های مشابه ، خودرویی که اساسی پیستون بیشتری میباشد ، قدرت بیشتری خواهد داشت. برخی از مکانیکها به جهت رفع نقص‌ از یک واشر مازاد در کنار سرسیلندر تراش خورده استعمال میکنند و واشر را دوتا میکنند، بهتر میباشد که سرسیلندری که چندبار تراش خورده آن را بده بستان کرد و بدون شک باید سرسیلندر را گزینه تحلیل قرار داد که تاب نداشته باشد و صد رد صد صاف و بدون پیچ خوردگی و اعوجاج باشد. همین دسته از پیستونها به دو شیوه ریختگی یا این که آهنگری ساخته می گردند و گرچه در ایجاد پیشرانهها یا موتورهای امروزی پیستونهای آلومینیمی ریختگی عمده همگانی هستند، اما مدل از آهنگری به جهت موتورهای سنگین و پر اقتدار بهره گرفته میگردد و این نوع از پیستونها استمرار بیشتری دارند. تریلی و کامیون نیازی به شتاب بالا ندارند چون خطرساز میگردند اما در عوض به جهت کشیدن بارهای فراوان سنگین نیاز شدید به توان فراوان زیادی دارند .

ایندکسر