این اندیس اقتدار رنگبری کربن در صنعت قند و گلوکز را نشان میدهد، همینطور مهم جذب مولکول های درشت مثل پروتئین ها که مراحل قهوه ای شدن میلارد را موجب می شوند تشکیل رنگ را کاهش می دهد. فلزاتی مثل Fe2O3 می توانند باعث کاهش کار کربن فعال در هنگام رنگبری شوند.خاکستر محلول در اسید و محلول در آب از خاکستر کل مهمتر می باشند. علاوه بر این که مضاعف بودن محتوای خاکستر موجب انتقال فلزات سنگین به محلول تصفیه شونده می شود، خاکستر بالا همچنین موجب کاهش توان جذب کربن فعال می گردد. همینطور غلظت بخش اعظم سبب ساز به غلظت تعادلی بالاتر می گردد. فعالیت جذب به علت اتصال مولکولها بوسیله نیروی دربین مولکولی انجام می شود و چون مواد غیر قطبی پیوندهای کار کشته تری حیاتی سطح کربن که غیر قطبی است بر قرار می کنند در عاقبت خوب تر جذب می شوند. همینطور مضاعف از موادی که در داروسازی و سنتز شیمیایی باید بوسیله کربن فعال حذف شوند در محدوده جذب متیلن بلو قرار دارند. مولکول های متیلن بلو قطری در حدود 8 آنگستروم دارند، پس آن‌ها توانمند نیستند به منافذ کلیدی قطر کمتر از 8 آنگستروم وارد شوند. مهم اعتنا به اندازه مولکول های ید می توان اخذ که همین اندیس نمایانگر مقدار کوچک منفذها در کربن فعال می باشد، هر چه عدد یدی فراتر باشد عمل کربن فعال بویژه در جذب مواد مهم وزن مولکول کمتر و اصلی قطر کاهش از 20 آنگستروم عمده می باشد. عدد یدی بیانگر میزان تخلخل کربن فعال می باشد که بوسیله جذب ید از محلول حاوی آن اندازه گیری می شود، و بصورت میلی گرم عنصر ید جذب شده به ازاء هر گرم از کربن فعال بیان می شود. عبارت است از میزان رنگ جذب شده از محلول حاصل از ملاس. نیروی رانشی در پدیده انتقال مواد به سطح کربن فعال را گرادیان یا این که اختلاف غلظت می دانیم، پس افزایش غلظت ماده آیتم لحاظ در جمع محلول موجب ارتقاء نیروی رانشی شده و ظرفیت جذب را افزایش می دهد. کاربرد اقتصادی کربن اکتیو به طریق های کارآمد احیا و فعال سازی مجدد کربن اکتیو پس از کامل شدن ظرفیت جذب آن بستگی دارد. همین عدد به جهت کربن فعال آرم مقدار فعالیت همین ماده و دسترسی حفرات آن به جهت جذب مواد می باشد به طوری که هر چه مقدار آن بالاتر باشد مرحله کار ماده اکثر است. این اندازه مش میزان کربنی که روی غربال بزرگتر می ماند یا از غربال کوچکتر عبور می نماید را هم مد حیث قرار می دهد . اکثری از فرایندها، ممکن هست تنها در وضعیت وجود تراز تماس بالا انجام گیرند که همین قابلیت و امکان توسط این ماده آماده است. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه قرص کربن فعال شده لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر