برگزاری کارگاههای آموزشی و همایش ها: جهت ارتقا مرحله بهداشت جاری دانشجویان و پیشگیری از آسیب های احتمالی، در حیطه های مورد نیاز دانشجویان. کارگاه آموزشی «آموزش همیاران و اعتمادسازی» ویژه همیاران تندرست جاری دانشگاههای تراز استان خراسان جنوبی حیاتی درس دادن پزشک معالج حمید مسعودی، استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه بیرجند، به سعی مرکز مشاوره و توانمندسازی و منطبق اصلی طرح کنترل و کمتر آسیبهای اجتماعی، پنجشنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ به مدت ۴ ساعت در سامانه اسکای روم برگزار گردید. 1)ارتقاء تراز علم و نگرش اعصاب شناختی دانشجویان در راستا مسائل و مشکلات و نیازهای آنان. به عنوان مثال کسانی که در ارتباط ها فی مابین شخصی خود حیاتی دیگران سرگرم مشکلات مشابهی میشوند، کارهای مختلفی را تجربه کردهاند و هر بار مشکلات گذشته برای آنان تکرار شده است. پیام مشاور: شامل پیامکهای روانشناختی که هر هفته به تمام مرکز مشاوره قوه قضاییه دانشجویان ارسال میشود.. دسته دوم کارداران شخصی میباشدسابقه فردی هر یک از شرکا و سالم کلی روان. در همین راستا، کار های مرکز در واحدهای مختلف(واحد پذیرش، بایگانی و ارجاع، واحد مشاوره و درمان، واحد تدریس و پژوهش، واحد ارتباط اساسی خانواده و مشاوره الکترونیکی، واحد روانسنجی، واحد مددکاری و توانبخشی) و کارگروه های مختلف(ارتقای تحصیلی-شغلی دانشجویان، پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی، بهداشت جاری دانشگاهیان) از یکدیگر قابل تفکیک است. تیم همین کار ها در طول سالتحصیلی و در دو بخش عمل های دائمی و ماهانه انجام می پذیرد که بصورت روز‌نگار اجرایی سالانه برنامه های مشاوره مرکز درآمده میباشد و اهمیت برنامه ریزی ظریف قابل اجرا می باشد. مرکز مشاوره آیین در سال ۱۳۹۲ از سوی سازمان بهزیستی استان اصفهان و دارای رئیس سرکار خانم پزشک معالج مژگان عارفی عضو هیئت علمي دانش گاه آزاد اسلامي واحد اصفهان شروع به عمل کرده و حساس بهره گیری از کادری کارآزموده و دانشگاهی و متخصص در بخش های مختلف تبدیل به یک عدد از جامع ترین مجموعه های سرویس ها مشاوره در شهر اصفهان شده است. منتخب از این مشکلات شخصی و برون دانشگاهی می باشد که عمدتا اصلی دانش جو به دانش کده آورده میشوند. در راه طرحواره درمانی به مراجعان یاری می شود تا نسبت به الگوهای مزمن و تکراری مشکلات خود باخبر شوند، ریشه های شکل گیری آن ها را بشناسند و در راستای شکستشان گام بردارند. تشکیل مرکز پژوهش روانشناسی: به کار گیری و بهره گیری از همکاری گروههای دانشجویی و انجمنهای علمی جهت افزایش سطح علمی روانشناختی دانشجویان و افزایش مهارتهای مفید و اثر گذار و حرکت در مسیر خویش شکوفایی. میتوانید نظرات و پیشنهادات خویش در رابطه کلیدی موضوعات آیتم نیازتان را از طریق صندوق نقد ها و پیشنهادات واقع در محل مرکز مشاوره اعلام کنید. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها زیاد عمده در آیتم مرکز مشاوره حیطه 4 لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.

ایندکسر